Opći uvjeti prodaje Internet trgovine

1 Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti prodaje Internet trgovine društva Keune Adriatic d.o.o. (dalje u tekstu: Uvjeti prodaje) odnose se na korištenje i/ili kupnju KEUNE proizvoda putem KEUNE Internet trgovine dostupne na https://www.keune.hr/webshop/ (dalje u tekstu: KEUNE web shop) isključivo na području Republike Hrvatske.

Nositelj svih prava web stranice www.keune.hr/webshop te pružatelj usluge Internet trgovine („trgovac“) je:

KEUNE ADRIATIC d.o.o. sa sjedištem u Donjem Stupniku, Gospodarska 21 .Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080114217. OIB: 21786197146. Iznos temeljnog kapitala: 487.200,00 kuna/64.662,55 euro, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Anita Matić. ŽIRO račun: HR6525000091101246195 otvoren kod Addiko Bank d.d. Zagreb. Kontakt: info@keune.hr, 01/6593-344.  (dalje u tekstu: KEUNE ili trgovac).

Korištenjem KEUNE web shopa prihvaćate ove Uvjete prodaje, kao i Uvjete korištenja Internet stranice www.keune.hr s kojim se možete detaljno upoznati ovdje.

Korištenjem KEUNE web shopa smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. S obzirom na to, korisnike KEUNE web shopa ( dalje u tekstu: korisnik, Kupac ili Vi) upućujemo da prije kupnje KEUNE proizvoda putem KEUNE web shopa pročitaju ove Uvjete prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati s mogućnim promjenama odnosno sa svim svojim pravima i obvezama.

Ovi Uvjeti prodaje predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač u svojstvu kupca te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Potrošačem se smatra svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Uvjeti prodaje se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i dostavu proizvoda te troškove dostave, kao i trenutak sklapanja ugovora. KEUNE može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

KEUNE pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta prodaje u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objavljivanja na web stranici www.keune.hr

KEUNE pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta prodaje te Uvjeta korištenja web stranice www.keune.hr

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor o kupoprodaji u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi KEUNE ne snosi nikakvu odgovornost.

NAPOMENA: Slike proizvoda na KEUNE web shopu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na KEUNE web shopu ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove.

2 Uvjeti prodaje

 1. I) Sklapanje ugovora o kupoprodaji

Proizvode u KEUNE web shopu kupujete bez prethodne registracije. Od kupca prije slanja narudžbe KEUNE traži samo one podatke koji su nužni za obradu narudžbe odnosno izvršenje ugovora o kupoprodaji (ime i prezime, adresa, kontakt podaci).

Ako ne pružite sve potrebne podatke, KEUNE ne može obraditi Vašu narudžbu. Stoga je potrebno da prilikom narudžbe dostavite sve tražene podatke te da podaci budu istiniti i točni.

KEUNE zabranjuje korištenje odnosno uporabu tuđih podataka.

Za kršenje odredbi Uvjeta prodaje iz ovog poglavlja, KEUNE zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni,  ne prihvatiti narudžbu bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Sve navedeno na KEUNE web shopu predstavlja poziv na stavljanje ponude. Poziv za stavljanjem ponude u ovom je slučaju Vaša narudžba. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada kupac primi elektroničku poruku KEUNE-a, na dostavljenu e-mail adresu, kojom KEUNE potvrđuju da je primio narudžbu odnosno prihvatio ponudu kupca.

 1. II) Pravo kupca na jednostrani raskid Ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana, bez navođenja razloga.

Navedeni rok za jednostrani raskid počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi, koju je kupac za to ovlastio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, kupac mora obavijestiti KEUNE o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora, i to prije isteka četrnaestodnevnog roka nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se ovdje i možete ga elektronički ispuniti i poslati. U slučaju slanja obavijesti o jednostranom raskidu ugovora elektroničkim putem, potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora KEUNE će dostaviti kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Kupac je dužan proizvod(e) vratiti ili predati KEUNE-u bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je KEUNE-u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Smatra se da je kupac svoju obvezu povrata izvršio na vrijeme ako je isteka naprijed navedenog roka od 14 dana poslao proizvod na adresu KEUNE-a.  

Ako kupac, u skladu s odredbama ovog odjeljka, jednostrano raskine Ugovor, KEUNE će izvršiti povrat novca koji je od kupca primio na ime plaćanje kupoprodajne cijene za naručeni proizvod, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora. Neovisno od prethodno navedenog, KEUNE može povrat novca obustaviti sve dok zaprimi vraćeni proizvod ili dok mu kupac ne dostavi dokaz da je proizvod upućen(poslan) na adresu KEUNE-a.  

KEUNE vraća troškove isporuke, osim onih troškova koji nastanu zbog kupčevog izbora načina isporuke, a koji se razlikuje od običnog načina isporuke koji KEUNE nudi.  

Povrat novca bit će izvršen na isti način i istim sredstvima plaćanja na koji je kupac izvršili uplatu kupoprodajne cijene, osim ako kupac nije izričito obavijestio KEUNE da povrat novca želi drugim sredstvom plaćanja odnosno na drugi broj računa, a ne onaj s kojeg je izvršena uplata, u kojem slučaju kupac ne snosi nikakve dodatne troškove u odnosu na takav povrat.

Izravne troškove povrata proizvoda kupac snosi sam.  

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat njegovog rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

III) Isključenje prava na jednostrani raskid

Ako je predmet kupoprodaje zapečaćen KEUNE proizvod koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, kupac nema pravo na raskid, ako je proizvod otpečaćen nakon dostave.

Ako kupac ima bilo kakve dvojbe oko toga što se smatra zapečaćenim proizvodom, može se obratiti KEUNE-u u bilo koje doba.

 1. IV) Pravo kupca na prigovor i izvansudsko rješavanje sporova

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti KEUNE-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori u vezi sa sklopljenim ugovorom o kupoprodaji mogu se izjaviti u poslovnim prostorijama KEUNE-a, u pisanoj formi putem pošte, elektroničkim putem te usmeno putem telefona:

broj telefona: 01/6593-344,

e-mail adresu: info@keune.hr ili prigovor@keune.hr

adresu: KEUNE ADRIATIC d.o.o., Gospodarska 21, 10 255 Donji Stupnik.

KEUNE će odgovoriti na prigovor kupca u roku od 15 dana na način da će kupca informirati je li njegov prigovor osnovan ili ne.

U slučaju osnovanog prigovora kupac ima pravo, prema svom izboru, na raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa, popust (sniženje cijene) ili zamjenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, KEUNE upućuje kupca da u prigovoru pošalje fotografiju neispravnog/oštećenog proizvoda, a sve kako bi se opravdanost prigovora brže i jednostavnije utvrdila.

KEUNE vrši prikupljanje oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda o svom trošku, pod uvjetom da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili nedostatak proizvoda. Prilikom vraćanja proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji.

U slučaju spora oko opravdanosti prigovora i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se u svrhu otklanjanja spora dati na vještačenje u za to ovlaštenoj ustanovi ili ovlaštenom sudskom vještaku.

U slučaju da kupac nije zadovoljan načinom na koji je riješen njegov prigovor, može pokrenuti izvansudski ili sudski postupak vezano za daljnje ostvarenje svojih potrošačkih prava. Kupac spor može pokušati izvansudski riješiti putem jednog od tijela nadležnih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja djeluju u Republici Hrvatskoj, kao na primjer:

 1. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, Kneza Mislava 12, info@mirenje.hr;
 2. Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, mirenje@hgk.hr;

Moguće je i rješavanje takvog spora posredstvom interaktivne internetske stranice – Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforme za ORS). Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

 1. V) Ispunjenje Ugovora i odgovornost za materijalne nedostatke

KEUNE je dužan kupcu ispuniti Ugovor u skladu s odredbama Ugovora te primjenjivim odredbama  Zakona o zaštiti potrošača i/ili Zakona o obveznim odnosima.

KEUNE odgovara za materijalne nedostatke svojih proizvoda koji se prodaju putem KEUNE web shopa.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu KEUNE odgovara za iste u skladu s primjenjivim odredbama Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zaštiti potrošača.

Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi nakon isteka roka od godine dana, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja predujmljuje potrošač, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

 

 1. VI) Cijene proizvoda

Cijene svih proizvoda na KEUNE web shopu izražene su u eurima (“EUR”) i uključuju porez na dodanu vrijednost („PDV“) prema primjenjivoj stopi.

Cijene proizvoda su podložne promjenama sve do trenutka izvršenja narudžbe od strane kupca.

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda. Ukoliko cijena kupljenih proizvoda iznosi preko 50,00 EUR, KEUNE će dostavu izvršiti besplatno, u suprotnom cijena dostave naručenih proizvoda iznosi 4,71 EUR. Navedeni trošak dostave vrijedi za dostavu na bilo kojem području Republike Hrvatske.

VII) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih način:

Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu, uključujući i trošak dostave.

Plaćanje karticama (Visa, Visa Premium, Diners, Mastercard, Maestro) – plaćanje unaprijed cjelokupnog iznosa naznačenog na računu, uključujući i trošak dostave.

Pri plaćanju karticama u KEUNE web shopu koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. KEUNE nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

VIII) Dostava

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

Nakon što KEUNE evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane kupca, s time da se rok od 24 sata za obradu narudžbe primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, a produljuje se do kraja prvog sljedećeg radnog dana, ako rok istječe na neradni dan ili blagdan u Republici Hrvatskoj) korisniku će proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

 • 2 do 3 radna dana za područje Grada Zagreba,
 • do 7 radnih dana za ostalo područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,
 • do 7 radnih dana za područje otoka.
 1. IX) Trajanje ugovora

Ugovor o kupoprodaji KEUNE proizvoda, koji je sklopljen između KEUNE-a i kupca, smatra se izvršenim kada KEUNE isporuči kupcu naručeni proizvoda, a kupac plati cijenu tog proizvoda i trošak dostave, ako je plaćanje troškova dostave primjenjivo.  

 1. X) Cjelovitost ugovora

Ovi Uvjeti prodaje, zajedno sa svim dokument koji se navode u njima, čine cjelokupni ugovor između KEUNE-a i kupca.

3 Završne odredbe  

 1. I) Zaštita podataka pri kupnji

KEUNE se obavezuje zaštiti osobne podatke kupaca na način kako je to opisano u KEUNE-ovim Pravilima o zaštiti privatnosti koji su dostupni ovdje.

 1. II) Izmjena Uvjeta prodaje i stupanje na snagu

KEUNE imam pravo izmijeniti ove Uvjete prodaje u bilo koje doba.

Kupac podliježe Uvjetima prodaje koji su na snazi u trenutku u kojem koristiti KEUNE web shop odnosno izvrši narudžbu.

Ovi Uvjeti prodaje objavljeni su, stupaju na snagu i primjenjuju se od dana 5. veljače 2024. godine.

3 Opći uvjeti prodaje – za frizere

KEUNE ADRIATIC d.o.o. opće uvjete za frizere možete pročitati na ovoj poveznici.

Opći uvjeti za frizere stupaju na snagu i primjenjuju se od dana, 1. 1. 2023.