Uvjeti prodaje putem web aplikacije KEUNE web shop (u daljnjem tekstu: Uvjeti prodaje).


1 Opće odredbe uvjeta prodaje

Ovi opći uvjeti odnose se na korištenje web aplikacije KEUNE web shop Internet prodavaonice isključivo na području Republike Hrvatske. Usluge KEUNE web shop Internet prodavaonice dostupne su na web stranici www.keune.hr/webshop.

Nositelj svih prava web stranice www.keune.hr/webshop te pružatelj usluge Internet prodavaonice je KEUNE ADRIATIC d.o.o. sa sjedištem u Donjem Stupniku, Gospodarska 21, MBS: 080114217, OIB: 21786197146 te korištenjem web aplikacije KEUNE web shop Internet prodavaonice prihvaćate i Uvjete korištenja www.keune.hr/webshop s kojim se možete detaljno upoznati ovdje.

Korištenjem web aplikacije KEUNE web shop Internet prodavaonice smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti prodaje primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem web aplikacije KEUNE web shop Internet prodavaonice, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i KEUNE ADRIATIC d.o.o. te se smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike web aplikacije KEUNE web shop Internet prodavaonice upućujemo da se prije pristupanja članstvu i kupnje upoznaju s ovim Uvjetima o prodaji te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

KEUNE ADRIATIC d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta prodaje u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na web stranici www.keune.hr/webshop

KEUNE ADRIATIC d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta prodaje te Uvjete korištenja web stranice www.keune.hr/webshop

Korištenje usluga web aplikacije KEUNE web shop moguće je isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje od strane djece mlađe od 18 godina nije dopuštena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a KEUNE ADRIATIC ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

NAPOMENA: Slike proizvoda na web aplikaciji KEUNE web shop su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na KEUNE web shop ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. KEUNE ADRIATIC d.o.o., nastojat će objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

2 Uvjeti prodaje


I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu KEUNE ADRIATIC d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i KEUNE ADRIATIC d.o.o. , a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem KEUNE ADRIATIC d.o.o. uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (u daljnjem tekstu: Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu KEUNE ADRIATIC d.o.o. dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik KEUNE web shop. Registrirani korisnik će na e-mail, koji je unio prilikom registracije i otvaranja korisničkog računa, dobiti potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane KEUNE ADRIATIC d.o.o.. Ukoliko korisnik ne primi ovakvu potvrdu, dužan je provjeriti da li se naručeni proizvodi nalaze u njegovoj košarici te ponoviti postupak naručivanja.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, KEUNE ADRIATIC d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika (stvaranjem korisničkog računa), odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

e) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15) (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

f) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana, od dana sklapanja Ugovora, bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti KEUNE ADRIATIC d.o.o. svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom , telefaksom na ili elektroničkom poštom na info@keune.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na sljedećoj poveznici korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju KEUNE ADRIATIC d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada KEUNE ADRIATIC d.o.o., zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na transakcijski račun kojeg potrošač navede na obrascu jednostranog raskida ugovora.

Korisnik je dužan robu predati KEUNE ADRIATIC d.o.o., Gospodarska 21, 10 255 Donji Stupnik, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je KEUNE ADRIATIC d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/6593344 ili se javi na info@keune.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.


II) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti KEUNE ADRIATIC d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: 01/6593344,
  • na e-mail adresu: info@keune.hr,
  • na adresu: KEUNE ADRIATIC d.o.o., Gospodarska 21, 10 255 Donji Stupnik.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa, popust ili zamjenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. KEUNE ADRIATIC d.o.o. vrši prikupljanje reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi KEUNE ADRIATIC d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Za rješavanje spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova.


III) Ispunjenje ugovora

Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Ako trgovac ili proizvođač daje jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari, kao i obveze preuzete jamstvom.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka iz stavka 5. čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.


IV) Cijene proizvoda i usluga putem KEUNE web shop usluge

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost.

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem Internet prodaje usluge.

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda ukoliko cijena kupljenih proizvoda iznosi do 200,00 HRK. Ukoliko cijena kupljenih proizvoda iznosi preko 200,00 HRK, dostava će se izvršiti besplatno.


V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na sljedeći način:

  • Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.
  • Plaćanje karticama – plaćanje unaprijed cjelokupnog iznosa naznačenog na računu, uključujući i trošak dostave.
  • Plaćanje stranim karticama.

Sva plaćanja se izvršavaju u Hrvatskim kunama. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom iznos u HRK se pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičnih kuća. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.


VI) Dostava putem webshop usluge

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

Nakon što KEUNE ADRIATIC d.o.o. evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

  • do 2 do 3 radna dana za područje Grada Zagreba,
  • do 7 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,
  • do 7 radnih dana za područje otoka.


3 Zaštita podataka pri kupnji

KEUNE ADRIATIC d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način kako je to opisano u KEUNE-om Pravilima o zaštiti privatnosti pod odjeljkom 1. Posjetitelji KEUNE-ove web stranice www.keune.hr/webshop uključujući  Kolačiće.


4 Opći uvjeti prodaje – za frizere

KEUNE ADRIATIC d.o.o. opće uvjete za frizere možete pročitati na ovoj poveznici.

 

Zagreb, 1. 12. 2021